Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

Acord400convalesencia

Acord al que s'ha arribat amb el Departament d'Innovació, Universitats, i Empresa, a la reunió de la Casa de la Convalescència, després de la concentració, el dia 28 d'octubre de 2010.Avui, 21 d’octubre de 2010, l’Hble. Sr. Josep Huguet, Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, el Sr. Josep Ribas, director general d’Universitats, la Sra. Esther Morales, subdirectora general de Planificació Econòmica Universitària, i la Sra. Eva Inglés, cap de Relacions Institucionals del Comissionat per a Universitats i Recerca, reunits a la Casa de la Convalescència amb quatre representants del col·lectiu de doctorands de les universitats catalanes, han adquirit els següents compromisos:1. Constituir una comissió de treball formada per tres representants del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Sr. Ribas, Sra. Morales i Sra. Inglés), dos representants del sistema universitari públic català (dos vicerectors competents en l'àmbit dels estudis de doctorat, designats d’entre els vicerectors de les universitats públiques catalanes) i quatre representants dels doctorands (triats entre ells mateixos).
2. Analitzar, en el marc d’aquesta comissió de treball, les possibles interpretacions inadequades del Decret 98/2010, de 20 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2010-2011, en què hagin pogut incórrer les universitats públiques catalanes i la UOC, i comunicar via una circular a les universitats quina hauria de ser la interpretació més ajustada.
3. Sol·licitar a les universitats catalanes i a la UOC que, en cas que s’hagin fet interpretacions inadequades i l’import que han cobrat per la matrícula de doctorat sigui superior al que correspon, contemplin, en el marc de la seva autonomia de gestió, el retorn dels imports corresponents als doctorands matriculats.
4. Elaborar, en el marc de la comissió de treball, una proposta de millora del redactat expositiu per al Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2011-2012, en el sentit de millorar el text per reduir el seu marge d'interpretació.
5. Demanar a les universitats públiques catalanes i a la UOC una ampliació dels terminis de matrícula de doctorat per tal de poder clarificar tots els aspectes necessaris abans de realitzar la matrícula.
6. Facilitar als representants dels doctorands els càlculs resultants de la comparativa del cost d’un curs de doctorat amb el model anterior i el model nou (adaptat a l’EEES).


Baixa't el document en pdf aquí