Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

Esborrany Formato comunicado

La Generalitat "aposta" per la recerca amb més precarietat.


L' Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya, D-Recerca, vol cridar l'atenció sobre la nova convocatòria de beques post-doctorals Fulbright 2007 (1), que incompleix la legalitat vigent al saltar-se el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF).

Tal i com vam fer en el cas de la recent convocatòria de beques post-doctorals Beatriu de Pinòs, creiem necessari "cridar l'atenció" sobre que, segons el que es descriu en el “Estatuto de Personal Investigador en Formación” aprovat el 27/01/2006 i amb vigència a tot l'estat espanyol, no està permesa l'existència de beques durant l'etapa Post-Doctoral, ja que segons la disposició addicional sisena, s'especifica que:
Cita:
''Disposición adicional sexta. Programas de ayuda a la investigación para doctores.

1. Las ayudas a la investigación dirigidas a aquellas personas que tengan el título de doctor deberán establecer la contratación de los beneficiarios de dichos programas por parte de las entidades a las que se adscriban, mediante la formalización de un contrato laboral de acuerdo con lo que establece el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Si la entidad de adscripción del beneficiario es un organismo público de investigación de la Administración General del Estado, podrá utilizar las vías de contratación que regula el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

2. La entidad convocante del correspondiente programa de ayuda a la investigación abonará a los organismos, centros y universidades de adscripción del beneficiario del contrato la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social.
…''

Per tant, el fet que la convocatòria d’ajudes post-doctorals Fulbright sigui en forma de beques i no contractes, fa que aquestes no es trobin emmarcades dins de la legalitat vigent. A part d’anar en contra de l’EPIF, l’existència de beques post-doctorals és també contrària a les recomanacions de la Comissió Europea del 11/03/2005 en relació amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors. Actualment, en la majoria dels casos (per exemple a les ajudes pre-doctorals FI de la Generalitat de Catalunya) la fase final del doctorat es porta a terme sota un contracte laboral que després et dona dret a rebre subsidi d’atur. Però la nova convocatòria de beques post-doctorals, resultaria en el pas d’un contracte laboral a una beca un cop avances un esglaó en la carrera professional investigadora i ja ets doctor. Aquest fet, a part de ser il·lògic, segons el nostre punt de vista, perjudicaria seriosament la qualitat de vida laboral dels investigadors, ja que no els hi donaria dret a beneficiar-se de las prestacions socials corresponents.

També volem remarcar el fet que un dels requisits per a poder tramitar la sol·licitud per a aquestes beques, sigui el de tenir el títol de doctor. Tenint en compte que les ajudes no començaran a donar-se fins a setembre del 2008, no entenem per què és necessari tenir el títol de doctor per a poder sol·licitar la beca i no un cop es signi el contracte, o beca en aquest cas, com a moltes altres convocatòries Post-doctorals (Beatriu de Pinòs, Marie Curie, etc...), ja que això genera un "forat" entre la convocatòria i el començament de l'"ajuda" i fa que els investigadors que obtinguin el títol de doctor en els propers mesos, no es puguin beneficiar d’aquesta ajuda.

Exigim, doncs, que es modifiqui la convocatòria abans que s’acabi el termini de sol·licitud (18/10 al 16/11), per tal de que es contracti a tots els investigadors de Catalunya ja que això donarà solidesa professional a la Carrera Investigadora i repercutirà directament en la qualitat científica de Catalunya.

(1)-http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/beques_fitxa.jsp?idbeca=12141&id