Pantalla Sencera
Carregant...
 

Propostes PNRI

Tal i com ens van suggerir els co-presidents del Pacte Nacional per a la Recerca i Innovació de Catalunya, en la reunió mantinguda el passat dia 29 de gener, ens posem en contacte amb vostès per a fer-lis arribar les propostes concretes de D-Recerca, Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya, en matèria de gestió de recursos humans en la recerca, per tal que les tinguin en consideració en l'elaboració del document de bases del PNRI.

Així, proposem:

Augmentar el pressupost assignat a recerca de manera constant, marcant com a fita a assolir i superar el més aviat possible l'objectiu marcat per la Unió Europea.


Desenvolupar sistemes d'avaluació més eficients i estrictes, implementant així la total transparència en la distribució dels fons públics destinats a recerca:

 • Les avaluacions s'han de dur a terme sempre tant per avaluadors interns com externs, i s'han d'aplicar a grups de recerca, departaments, centres i organismes de recerca (Universitats, OPI's, empreses, etc.). Han de tenir en compte les diferències entre els diferents camps de coneixement i ciència, i han de basar-se en criteris públics de qualitat.

 • Els investigadors han de ser avaluats de forma estricta i eficient a totes les etapes de la carrera investigadora, tant en el pas d'una etapa a l'altra com en forma de seguiment dintre de cada etapa. S'hauran d'evitar els procediments basats en una excessiva burocràcia i fer públics tant els criteris com els procediments empleats.


Implementar un disseny coherent de Carrera Investigadora:

 • Els investigadors que duen a terme una mateixa feina han de pertànyer a una mateixa categoria professional i gaudir dels mateixos drets i deures, estipulats de forma independent a la font de finançament. Així mateix, la contractació serà en forma de contracte laboral en totes les etapes de la carrera investigadora.

 • Els investigadors han de poder assolir l'estabilitat laboral en totes les etapes de la professió, beneficiada pel traspàs de competències de contractació als grups de recerca, departaments o centres.


Desenvolupar un mercat laboral atractiu, obert i viable:

 • S'han d'establir procediments de selecció i contractació oberts, transparents i internacionalment comparables, que fomentin la mobilitat superant els obstacles administratius i jurídics per a fomentar la mobilitat geogràfica i intersectorial (també entre docència i recerca).

 • Traspassar les competències de contractació als grups de recerca, departaments o centres, tot agilitzant la selecció i posterior contractació del personal per a un major aprofitament dels RRHH. Tot i això, l'avaluació dels grups de recerca, departaments o centres, garantiran que la contractació es faci en base a criteris de valoració professional reconeguts i públics, evitant l'endogàmia i el favoritisme.

 • Millorar l'actitud pública cap a la professió d'investigador, donant a conèixer tant les seves tasques científiques com fent més visibles les seves perspectives professionals en el camp públic i privat.

 • Millorar el reconeixement professional de la figura de l'investigador com a treballador del coneixement, coordinador de projectes, gestor, supervisor, mentor, orientador professional o comunicador en assumptes científics mitjançant accions polítiques concretes (premis, programes de compensació, etc.).

 • D'acord amb les recomanacions europees relatives a la Carta Europea de l'Investigador i al Codi de Conducta per a la Contractació de l'investigador, desenvolupar un espai virtual comú eficient de borsa de treball on hi tinguin cabuda totes les ofertes de caire científic, on les diferents institucions públiques o privades (universitats, centres de recerca o empreses) tinguin la obligació (possibilitat, en el cas d'institucions privades) d'ofertar les seves vacants d'investigació i/o docència superior. Aquest espai ha de permetre una millor difusió de les places vacants en recerca, així com afavorir-ne la competència i la mobilitat dels investigadors.


Millorar les condicions laborals dels investigadors:

 • Oferint als investigadors sistemes viables de desenvolupament professional en totes les etapes de la seva carrera, independentment de la situació contractual i l'àmbit de R+D escollit, i per garantir que els investigadors siguin tractats com a professionals i part integrant de les institucions on hi treballen.

 • Donant els passos fonamentals per a què els finançadors o empleadors dels investigadors millorin els mètodes de contractació de personal i els sistemes d'avaluació i valoració professional, de manera que siguin transparents, oberts, igualitaris i reconeguts internacionalment i que facin desaparèixer la temporalitat en la contractació.

 • Millorant les remuneracions dels investigadors fins a fer-les competitives, tant en el sector públic com en el privat.
Copio aquí un paràgraf i discussió sobre el paràgraf... el text ja inclou 2 paràgrafs substituint a aquest (crec)

 • Millorar l'actitud pública positiva cap a la professió d'investigador (això no ho entenc, ja som la segona professió millor valorada), amb unes perspectives professionals més àmplies i visibles (estem volent dir que la societat ha de tenir més clar que un investigador se'l pot fer servir per a moltes coses, que tenen a veure amb les seves competències, i útils?). Dotar de reconeixement als investigadors, que exerceixen un paper polifacètic com treballadors del coneixement, líders, coordinadors de projectes, gestors, supervisors, mentors, orientadors professionals o comunicadors en assumptes científics.veritablement, no sé de què serviria això, i per tant no ho crec gaire fonamental... jo tampoc ho acabo de veure. Proposo redacció alternativa: ((Bàrbara, a veure si això s'apropa al que volies dir...) l'enric diu: jo crec que aqui es volia dir que cal millorar la consideracio de la societat envers l'investigador, doncs entenc que ara no te bona consideracio (segona?,no se, jo crec que quan un diu estic fent doctorad, pensen que no estas fent res). potser no saben que fer el doctorat és fer recerca, però als "investigadors" els tenen ben valorats... no ho dic jo, ho diuen les enquestes socials Crec que el que deia la barbara era el suport de les institucions a millorar la visio de linvestigacio. Potser es podria afegir un paragraf dient aixio i un altre amb el que diu l'elena. jo ho treuria (David)


En cierto modo, comparación con la FJI:

En la pre-mani, la FJI escribió unas propuestas reivindicativas que Federico Mayor Zaragoza tenía que transmitir a ZP. Fueron las siguientes:

1. Aplicación de la Carta Europea del Investigador
El eje sobre el que debe pilotar la política de Recursos Humanos en
Ciencia es la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta
para la Contratación de Investigadores (UE - 11/marzo/2005). Para
ello se ha de transcribir y desarrollar esta recomendación que propugna
el reconocimiento de los investigadores como trabajadores y su contratación
desde el inicio.

ho tenim, tot i que crec que no diem res del txàrter

2. Pacto por la Ciencia y la Investigación con criterios científicos
Es necesario un Gran Pacto por la Ciencia y la Investigación basado
en criterios científicos y no en oportunismo político. Que sean los agentes
implicados en I+D+i quienes marquen las líneas de actuación del Acuerdo,
universidades y agencias de investigación (CRUE, CSIC...), investigadores
experimentados (COSCE), jóvenes investigadores (FJI-precarios), la
administración (Gobierno, MEC y CCAA)

tret que potser manquen els investigadors experimentats al PNRI, ho tenim"

3. Estructura estable y profesional de la Carrera Investigadora
Hay que estructurar una verdadera Carrera Investigadora basada en los méritos
adquiridos y dejando aparte, de una vez, los parches de los diversos programas
(FPU, FPI, Postdoc, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal). Una carrera laboral
que garantice la estabilidad, como en cualquier otro trabajo, y a medida que se
logran superar los hitos (tesis, estancias, proyectos...) se promocione.

hauríem de deixar-ho més clar, això, crec (no más becas, y no más convocatorias)

4. Oficina Presidencial de Ciencia y Tecnología: Investigación de calidad
Una oficina-agencia del investigador, dependiente de Presidencia del Gobierno,
que coordine los fondos públicos, que regule los RRHH en I+D+i y que proporcione
información sobre la situación del sistema de Ciencia en España, propugnando criterios
de calidad, basados en la evaluación externa, rigurosa y objetiva, que dejen al margen la endogamia.

això, si interessés, podria anar relacionat amb la web aquesta

Los únicos comentarios a ello y que se sostuvieron fueron de Roke:

Dos matices al fantástico trabajo de Salomon...
Hablando con Nacho me convenció de que la carta europea ya es hasta
anacrónica, hasta su aplicación debería ser ya de otros tiempos. Propongo
otra redacción del punto 1 con título "Nueva Ley de Ciencia", en la que se
desarrolle un articulado según la carta europea del investigador,blablabla

no sé si la generalitat té poder legislatiu per fer això...

En el punto 4 otro matiz, tiene que quedar bien clara la inclusión de las
Universidades.El grupo parlamentario CIU promulgaba la creación de un
ministerio de Universidades, Ciencia y Tecnología, no seré tan ambicioso a
la hora de decirlo (aunque de pensamiento hasta sacaría la investigación
sanitaria del ministerio en el que está) pero sí diré al hilo de la oficina
que señala Salomon (¿agencia quizás?) que debería incluir la palabra
Universidades por algún lado (aunque se suponga que hasta en los baños de
las universidades se investigue).

hi estic d'acord en la següent direcció: el PNRI en general deixa molt de banda la universitat, davant dels centres especialitzats en recerca i (encara més) de les empreses; però, no crec que hi poguem dir gaire, en el que estem plantejant ara, i representa que els rectors ja ho hauran dit...