Pantalla Sencera
Carregant...
 

Ajuts predoctorals


Beques FPU: resolen tard (aquest any han donat problemes dels grossos...)
Beques FPI: resolen tard
Beques FI: resolen tard (aquest any, potser aviat!)
Beques Fundacions: això si que és un bon cacau!!

Conclusió: no hi ha diners.


(*Dades actualitzades a l'octubre de 2007)

1. FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU)


Organisme convocant: Ministerio de Educación y Ciéncia

Convocatòria: Octubre

Presentació de sol•licituds: Octubre-Novembre

Resolució: Sis mesos des de la convocatoria (porten tres anys amb la incorporació el dia 1 d'Abril)

Duració:
- 4 anys: els dos primers anys amb règim de becari i els dos últims amb règim de contracte en pràctiques.
- S’ha de renovar anualment.
- Per la renovació del 2n any cal acreditar haver realitzat els 20 crèdits del cursos de doctorat,
- Per la renovació del 3r any s’ha d’acreditar haver obtingut el Diploma d’Estudis Avançats (DEA).

Dotació de la beca:
- Els dos primers anys: 1.120 euros bruts/mes.
- Els dos últims anys: 16.100 euros bruts/anuals en 14 mensualitats.

Altres retribucions que cobreix:
- La matricula dels 32 crèdits de doctorat.
- No cobreix les despeses administratives de la matricula

Assegurança:
- Durant el període de becari es cotitza a la Seguretat Social, però no sobre la totalitat del sou.
- Durant el període de contracte a càrrec de la Seguretat Social.

Docència:
Durant el període de contracte en pràctiques es podran realitzar (no és obligat) tasques de docència amb un màxim de 60 hores anuals

Nota mínima d’expedient: 1.60

Estades breus a Espanya o a l’extranger: Es poden sol•licitar al 2n, 3r i 4rt any

Per més informació: http://www.mec.es/universidades/fpu/index.html


2. BEQUES DE PERSONAL INVESTIGADOR (FPI)


Organisme convocant: Ministerio de Educación y Ciencia

Convocatòria: Molt variable (l'ultima al gener de l'any següent)

Presentació de sol•licituds: Molt variable (15 dies naturals després de la publicació al BOE)

Resolució: Molt variable (l'última al juliol)

Duració:
- 4 anys: el 1r i 2n any en règim de becari i el 3r i 4rt any en règim de contracte en pràctiques.
- S’ha de renovar anualment.
- Per la renovació del 3r any (1r any de contracte) cal acreditar haver obtingut el Diploma d’Estudis Avançats (DEA).

Dotació de la beca:
- 1r i 2n any: 1120 euros bruts/mes
- 3r i 4rt any: 16100 euros bruts/anuals repartits en 14 mensualitats.

Altres retribucions que cobreix:
- La matricula dels 32 crèdits de doctorat. Però no cobreix les despeses administratives de la matricula.

Assegurança:
- 1r i 2n any a càrrec de la Seguetat Social, la base de cotització no és sobre la totalitat del sou.
- Durant el període contracte a càrrec de la Seguretat Social.

Docència:
- Voluntària i només en el període de contracte (3r i 4rt any de beca): màxim 60 hores anuals.

Nota mínima d’expedient: 1.6

Estades breus a Espanya o a l’estranger:
- Convocatòria pròpia del Ministeri per als becaris FPI
- Durant el gaudiment del 4t any de beca es pot sol•licitar un ajut per assistir a congressos i reunions científiques

Informació d’interès:
- La sol•licitud es demana en el marc d’un projecte finançat. El becari s’incorpora automàticament en el projecte.
- El Ministeri publica els projectes aprovats per sol•licitar la beca.

Per més informació: http://www.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=becasfpi&id=11


3. FORMACIÓ D’INVESTIGADORS (FI)


Organisme convocant: Generalitat de Catalunya

Convocatòria: Setembre

Presentació de sol•licituds: Setembre

Resolució: Desembre - Gener

Destinataris: Llicenciats, enginyers o arquitectes

Hi ha dos modalitats per sol·licitar l’ajut:

1a Etapa:

- Durada d’1 any en règim de beca.
- Has d’estar matriculat en un programa de doctorat (mínim 20 crèdits) o en un màster oficial (60 crèdits ECTS) en el moment d’acceptar la beca.
D’aquesta modalitat quedaran exclosos els candidats que ja hagin cursat els 20 crèdits d’un programa de doctorat o els 60 d’un màster.

Dotació econòmica 1a etapa: 11.400,00€ bruts anuals (950€/mes).
També es pagaran els 20 crèdits de la matrícula de doctorat o els 60 crèdits del màster. Però no cobreix les despeses administratives de la matricula.

Per accedir a la segona tapa, un cop haver superat els 20 crèdits de doctorat o els 60 crèdits ECTS de màster, cal realitzar una sol·licitud.

2a Etapa:

- Durada de 3 anys en règim de contracte (de la tipologia obra i servei).
- Poden optar a la segona etapa els investigadors que hagin gaudit de la 1a etapa en forma de beca i també altres investigadors d’altres programes sempre i quant, hagin superat els 20 crèdits de doctorat o els 60 crèdits ECTS de màster, però que no hagin cursat la totalitat dels 32 crèdits de doctorat.
- Per la renovació del 2n any (1r any de contracte) s’ha d’acreditar haver obtingut el Diploma d’Estudis Avançats (DEA)
- Per la renovació del 3r any (2n de contracte) s’ha d’acreditar haver assistit a les jornades dedicades al desenvolupament professional dels investigadors novells en la gestió de la R+I que organitzen les universitats catalanes i el Departament d’Educació i Universitats.


Dotació econòmica de la 2a etapa:
-Per al 1r any de contracte 12.600,00€ bruts anuals (1050,00€/mes)
-Per al 2n i 3r any de contracte 14.076,00€ bruts anuals (1.173,00€/mes)
Aquestes imports es liquiden en 12 mensualitats.

Assegurança:
- 1r any a càrrec del becari.
- Durant el període contracte a càrrec de la Seguretat Social.

Docència:
- Obligatòria: 2n any màxim 30 hores anuals
- Obligatòria: 3r i 4rt any màxim 60 hores anuals

Nota mínima d’expedient: 1.5

Estades breus a Espanya o a l’estranger: Convocatòria de mobilitat BE de l’AGAUR http://www.gencat.cat/agaur

Informació d’interès: la sol•licitud es fa per internet. Cal donar-se d’alta al portal de Servei i Tràmits de la Generalitat de Catalunya: http://www.cat365.net/

Per més informació: http://www.cat365.net/


4. BEQUES DE RECERCA UdG (BR i BRAE)


Organisme convocant: Universitat de Girona

Convocatòria: Molt variable (d’octubre a febrer)

Presentació de sol•licituds: Molt variable (d’octubre a febrer)

Resolució: Molt variable (de gener abril)

Duració:
- 4 anys: el 1r i 2n any en règim de becari i el 3r i 4rt any en règim de contracte en pràctiques.
- S’ha de renovar anualment.
- Per la renovació del 3r any (1r any de contracte) cal acreditar haver obtingut el Diploma d’Estudis Avançats (DEA).
- Per la renovació del 4rt any (2n de contracte) s’ha d’acreditar haver assistit a les jornades dedicades de formació doctoral en gestió de la Recerca i la innovació organitzades per les universitats catalanes i el Departament d’Educació i Universitats.

Dotació de la beca:
- 1r i 2n any: 885 euros bruts/mes
- 3r i 4rt any: 1065 euros bruts/mes

Altres retribucions que cobreix:
- La matricula dels 32 crèdits de doctorat. Però no cobreix les despeses administratives de la matricula.

Assegurança:
- 1r i 2n any a càrrec de la UdG.
- Durant el període contracte a càrrec de la Seguretat Social.

Docència:
- Voluntària: màxim 6 crèdits anuals.

Nota mínima d’expedient: 1.5

Estades breus a Espanya o a l’estranger:
- Convocatòria de mobilitat BE de la Generalitat
- Convocatòria de Mobilitat UdG.

Informació d’interès:
- La beca BR es concedeix a investigadors que portaran a terme la seva tesi doctoral dins un grup de recerca de la Universitat de Girona.
- La beca BRAE es concedeix a investigadors que portaran a terme la seva tesi doctoral en una empresa, entitat local o institució pública amb conveni subscrit amb la Universitat de Girona.
- No es preveu la possibilitat de sol•licitar informació.

Per més informació: http://www.udg.edu/gacad/Doctorat/beques.htm#br


5. Beques de la Universitat de Barcelona


Organisme convocant: Universitat de Barcelona (Beques de Formació per a la Recerca i Docència, conegudes per tothom amb el nom de beques BRD, encara que ja faci anys que són ajuts 2+2, amb només 2 anys de beca i 2 anys de contracte)

Convocatòria: abril/maig (el nombre de beques són assignades a cada departament en funció dels seus resultats de recerca i de quants BRD's tenen ja, de manera que el nombre de places varia fortament cada any i no es pot conèixer a priori)

Presentació de sol·licituds: un mes des de que s'obre la convocatòria

Resolució: aproximadament juliol

Duració:
- 4 anys: el 1r i 2n any en règim de becari i el 3r i 4rt any en règim de contracte.
- S'ha de renovar anualment.
- Per la renovació del 3r any (1r any de contracte) cal acreditar haver obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) o equivalent.

Dotació de la beca:
- 1r i 2n any: 850 euros bruts/mes (12 mensualitats)
- 3r i 4rt any: 1009 euros bruts/mes (12 mensualitats)

Altres retribucions que cobreix:
- La matricula dels 32 crèdits de doctorat. Però no cobreix les despeses administratives de la matricula.

Assegurança:
- 1r i 2n any a càrrec de la Seguretat Social (assimilats com a treballadors per compte aliè).
- Durant el període contracte a càrrec de la Seguretat Social.

Docència:
- Màxim de 60 hores anuals, la seva obligatorietat depén del departament, però en la majoria de casos s'han de fer totes.

Nota mínima d'expedient: 1.5

Altres requisits: acreditar el coneixement de la llengua anglesa (aquesta és una novetat de la convocatòria de finals del curs 2007, i està per veure que es continui aplicant els propers anys)

Estades breus a Espanya o a l'estranger:
- Convocatòria de borses de viatge: estades entre 2 i 12 setmanes

Per més informació: http://www.ub.edu/acad/beques/3rcicle/ub/bfrd/principal.htm



6. Beques UPC


Organisme convocant: UPC

Convocatòria: Juny

Presentació de sol•licituds: Juliol

Resolució: Setembre-Octubre

Duració:
- 4 anys: els dos primers anys amb règim de becari i els dos últims amb règim de contracte.
- Per passar de beca a contracte cal acreditar la suficiència investigadora (cal acreditar haver realitzat els 20 crèdits del cursos de doctorat)


Dotació de la beca:
- Els dos primers anys: 1.150 euros bruts/mes en 12 mensualitats
- Els dos últims anys: 1.150 euros bruts/anuals en 14 mensualitats.

Altres retribucions que cobreix:
- La matricula dels 32 crèdits de doctorat.
- No cobreix les despeses administratives de la matricula

Assegurança:
- Durant el període de becari a UPC
- Durant el període de contracte a càrrec de la Seguretat Social.

Docència:
Durant el període de contracte en pràctiques es podran realitzar (no és obligat) tasques de docència amb un màxim de 60 hores anuals

Nota mínima d’expedient: 1.50

No te borsa de viatges. Cal demanar les que dona la Generalitat.
El doctorant amb beca UPC es considera Personal Docent i Investigador PDI
Existeixen 4 modalitats: 1-I pot optar tot doctorat 2-nomes titulats UPC 3- Beques cofinençades amb empresa 4-Beques estratègiques

Per més informació: http://www.mec.es/univ


7. Beques UAB (PIF)


Organisme convocant: Universitat Autònoma de Barcelona

Convocatòria: Finals d'abril

Presentació de sol•licituds: Maig-Juny

Resolució: Juliol

Duració:
- 4 anys: els dos primers anys amb règim de becari i els dos últims amb règim de contracte en pràctiques.
- S’ha de renovar anualment.
- Per la renovació del 3r any s’ha d’acreditar haver obtingut el Diploma d’Estudis Avançats (DEA) o l'equivalent en cas de cursar un màster oficial.

Dotació de la beca:
- Els dos primers anys: 11.460 euros bruts/any en 12 mensualitats.
- Els dos últims anys: 16.100 euros bruts/any en 14 mensualitats.

Altres retribucions que cobreix:
- La matricula dels 32 crèdits de doctorat (o 60 del màster) i la tutela acadèmica.
- No cobreix les despeses administratives de la matricula.

Assegurança:
- Durant el període de becari es cotitza a la Seguretat Social, però no sobre la totalitat del sou.
- Durant el període de contracte a càrrec de la Seguretat Social.

Docència:
Al primer any un màxim de 45 hores anuals (concentrat al 2on semestre). Durant el segon anys un màxim de 70 hores. Durant el 3er i 4rt any un màxim de 90 hores anuals.

Nota mínima d’expedient: 1.50

Per més informació: http://www.uab.cat/servlet/Satellite?cid=1096482875086&pagename=UAB/Page/TemplatePageLevel2StandardMenuTabs


8. Beques UPF, UdLL, URL, etc.


Tens una beca pròpia de la teva Universitat?? Llavors, deus estar al corrent de les seves característiques... edita aquesta pàgina i explica com són aquestes convocatòries... si vols, pots fer servir l'esquema de les altres convocatòries d'aquesta pàgina.