El curs passat els doctorands catalans van veure indignats com el preu de la tutela acadèmica pujava un 280%, passant d’uns 100 a 400 euros. Després de diverses reunions amb membres de la Generalitat i representants de les universitats públiques catalanes, així com de diversos comunicats de premsa, concentracions i manifestacions mostrant el rebuig a la brutal pujada del preu per part dels doctorands catalans, no es va aconseguir aturar aquesta injustificada pujada. I és ara el govern Espanyol qui segueix les mateixes passes (1).

Tota subvenció a un preu públic (com succeeix amb els estudis de doctorat) s’ha de realitzar sobre el cost real del servei, i aquest cost no s’ha calculat. A Catalunya, a l’inici de l’actual curs acadèmic, després de la sol·licitud expressa de D-Recerca, associació de doctorands i becaris de recerca de Catalunya, de conèixer aquest desglossament, la Generalitat va proporcionar un càlcul lamentable (2), realitzat mesos després de la publicació del decret de preus de la Generalitat (3), fet que va provocar la indignació dels doctorands catalans, ja que entre moltes d’altres coses, considerava el sou d’un catedràtic comparable al d’un controladora aeri. El cost real recalculat pels doctorands (amb sous reals) no arribava ni tant sols al 25% del càlcul realitzat per la Generalitat.

Els doctorands estan farts de que se’ls maltracti d’aquesta manera, de realitzar la tesi en condicions precàries, en alguns casos sense drets laborals, a veure’s obligats a acabar les tesis amb el subsidi de l’atur, o inclús sense ell, a que es vegin retallats els seus ínfims sous en un 5% com a qualsevol treballador públic, com perquè a sobre se’ls faci pagar 400 euros per un servei que, en els pocs casos que es realitza com a tal, no suposa gairebé cap cost per la universitat. És especialment greu el cas dels doctorands del CSIC i demés centres d’investigació aliens a la Universitat, que han de pagar les mateixes taxes per uns serveis que no s’estan oferint i que malgrat requerir els seus contractes la matriculació en un doctorat, són ells els que han d’abonar els costos per a poder dur a terme la seva feina.

No fa ni tant sols una setmana que s’ha aprovat la nova llei de la Ciencia, i és lamentable que després d’aprovar-se que tot investigador ha de mantenir una relació contractual amb plens drets laborals, es torni a tractar als investigadors en formació com a estudiants que han de pagar per treballar.

FJI/Precarios i D-Recerca demanen la derogació d’aquesta resolució abans sigui aplicada, que presenta una pujada abusiva i injustificada sobre el preu d’anys anteriors i que en cap cas s’ajusta al cost real del servei ofert.

NOTES i ENLLAÇOS

(1) http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/18/pdfs/BOE-A-2011-8630.pdf
(2) http://www.precarios.org/dl1272
(3) http://www.gencat.cat/diari_c/5676/10195043.htm