Les universitats catalanes han acordat augmentar els preus de la matrícula del doctorat un 280% respecte a l'any passat. Per tal de protestar per aquest increment, el Col·lectiu de Doctorands de Catalunya vam elaborar un manifest (veure http://drecerca.org/manifest400) al que ja s’han adherit entorn a 5000 persones (directors de centres de recerca, investigadors principals, tècnics de laboratori, investigadors pre- i post-doctorals...). La Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya i Vicerectorats de diferents Universitats catalanes van dur a terme dues reunions amb el Col·lectiu de Doctorands, en les quals es va arribar a diversos acords: no aplicar el nou règim de taxes als doctorands que van iniciar el doctorat en el pla antic; ampliar els terminis de matrícula i facilitar el seu fraccionament; i col·laborar per la redacció del decret de preus de l'any vinent.

Tot i així, aquests acords no satisfan la nostra principal demanda: modificar el decret en curs (DOGC 98/2010) per tal de que es pagui un import de matrícula de doctorat corresponent al de l'any passat més la pujada corresponent a la variació interanual del IPC.

És per això que els doctorands de Catalunya convoquem una concentració demà dimecres 17 de Novembre a les 18h a la Plaça Sant Jaume per a manifestar les nostres reivindicacions davant el govern de la Generalitat.

Per la present us volem fer arribar un document gràfic que recull els preus corresponents a la matricula de doctorat a les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol. En aquest document es pot apreciar la situació de greuge comparatiu que pateixen els doctorands de Catalunya respecte als de les altres Comunitats Autònomes espanyoles.

El Col·lectiu de Doctorands, creiem inadmissible que Catalunya sigui la única Comunitat Autònoma que no respecta els límits d'augment establerts per la Conferència General de Política Universitària (Resolució del 25 de maig de 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/07/pdfs/BOE-A-2010-9029.pdf), tot i ser d'obligat compliment (apartat b de l'article 81 de la Llei Orgànica 6/2001 d'universitats, en la seva nova redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html#a81).

Per a més informació: www.d-recerca.org

contacte:
drecerca arroba gmail punt com
Noelia Fernàndez (D-Recerca)
609547083