Segons la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats (LOU), la figura del professor ajudant no doctor ha vist disminuït a 60 el seu nombre màxim d’hores de docència anuals. Aquesta assignació docent coincideix amb la màxima legalment permesa als investigadors predoctorals adherits a l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), Reial Decret 63/2006. Aquest fet, juntament amb l’eliminació de la necessitat d’estar en possessió de la Suficiència Investigadora per accedir a una plaça de professor ajudant (article 49 LOM-LOU), ha igualat les tasques i els requisits d’accés de la plaça de professor ajudant als dels ajuts predoctorals que compleixen l'EPIF.

Davant aquest fet, des de D-Recerca, Associació de doctorands i becaris de recerca de Catalunya, demanem que la feina dels doctorands, docents o no, als departaments universitaris, es cobreixi contractant-los mitjançant la figura de professor ajudant, i no amb la creació de noves modalitats d'ajudes predoctorals, encara que aquestes compleixin l’EPIF. El motiu és que, tot i realitzar la mateixa feina, les condicions laborals que gaudeixen els professors ajudants, amb contractes laborals que poden arribar a estendre's durant 5 anys, són molt millors que les que ofereixen els ajuts EPIF, que només permeten gaudir d’un màxim de 2 anys de contracte, i només després d'una fase de beca de dos anys durant la qual:
  • la cotització a la seguretat social es dóna segons una base de sou inferior a la real,
  • no es respecta cap salari mínim, i
  • no es contempla el dret a atur.

En aquest sentit, des de D-Recerca denunciem la recent decisió de l’equip de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona de no convocar noves places de professor ajudant, sinó d’anar substituint aquesta figura per una d’equivalent però amb sou i condicions laborals inferiors: la del becari segons la nova modalitat de “Beques per a personal investigador en formació per a departaments”.

De la mateixa forma, també alertem de la proposta de creació per part de l’equip de govern de la Universitat Politècnica de Catalunya d’una nova modalitat de “Beques de formació de professorat universitari per a departaments, centres i instituts de la UPC”, la qual equipararia les tasques a desenvolupar per un professor ajudant segons la nova LOU.

D'altra banda, ens veiem abocats a fer una molt enèrgica protesta contra totes les instàncies de les universitats catalanes que, basant-se en la posició d'inferioritat dels doctorands, els obliguen a impartir més docència de la que la Llei permet. No hi ha cap figura predoctoral, becària o contractual, que per Llei pugui fer més de 60 hores de docència anuals. Aquesta mesura pretén millorar tant la qualitat de la docència a les universitats com la de la recerca dels doctorands, que s'estan formant com a investigadors, i s'ha de respectar estrictament.

En la mateixa línia, des de D-Recerca denunciarem tota decisió i estratègia de les universitats de Catalunya que vagi en la direcció d’oferir al personal no doctor, per una mateixa tasca docent o investigadora, condicions laborals inferiors a les que es contemplen en la LOU per a la figura del professor ajudant, ja que creiem que això no contribueix sinó a aprofundir en la precarització laboral dels joves investigadors i docents a les universitats.

Per tots aquests motius, exigim:

  1. Que l’equip de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona respecti la llei, i amb ella el màxim de 60 hores anuals de docència que estipula per al professorat ajudant. Així mateix, creiem necessari que es retiri la decisió de substituir places de professor ajudant per becaris EPIF per cobrir hores de docència als departaments. Demanem que mantingui aquesta figura contractual contemplada i reconeguda per la Llei Orgànica d'Universitats i pel Conveni de Personal Docent i Investigador Laboral de les Universitats Públiques Catalanes.
  2. Que, pels mateixos motius, l'equip de govern de la Universitat Politècnica de Catalunya prioritzi un pla de contractació del personal docent no-doctor utilitzant la figura del professor ajudant que es contempla en la LOM-LOU, en comptes d'utilitzar la figura dels nous becaris de "formació de professorat universitari per a departaments, centres i instituts de la UPC", vetllant per la no utilització d'aquesta nova modalitat de beques per a substituir la figura del professor ajudant per cobrir les tasques en recerca i docència del personal no doctor.
  3. Que la Universitat de Barcelona prioritzi un pla de contractació del personal docent no-doctor utilitzant la figura del professor ajudant que es contempla en la LOM-LOU, en comptes d'utilitzar la figura de becaris propis de la UB per la mateixa feina, que gaudeixen de sous i condicions laborals inferiors.
  4. Que els governs de Catalunya i d'Espanya acompanyin l'obligatorietat en el compliment de la nova LOU amb un augment dels pressupostos per a les universitats que permeti assumir la inversió en contractació de personal docent no doctor, ja que suposa una despesa superior a la de la figura d'investigador predoctoral EPIF i al de l'anterior figura d'ajudant no doctor.

Finalment, animem tots els investigadors de les universitats i centres de recerca catalans a què no tolerin la reducció dels seus drets laborals, i que s’organitzin per fer sentir la seva veu davant qualsevol mesura que en vagi en contra seu.


Signat

− D-Recerca, Associació de doctorands i becaris d’investigació de Catalunya (http://www.drecerca.org/)
Abridoc, Associació de becaris d’investigació i doctorands de la UPC
(http://abridoc.upc.es/)
− Assamblea Contra la Precarietat de la UAB (http://precarietatuab.net/)
UdG.doc, Associació d’investigadors en formació vinculats a la Universitat de Girona (http://www.udgdoc.org/)
− FJI/Precarios, Federación de Jvenes Investigadores (http://www.precarios.org/)

Contactes


− José María Escartín (President de D-Recerca): drecerca a gmail.com
− Elisabet Capón (Portaveu de D-Recerca): drecerca a gmail.com – 934016674
− Cristina Montañola Sales (Portaveu d'Abridoc) cristina.montanola a upc.edu – 667228134
− José Díe (President de FJI-Precarios): presidencia a precarios.org - 619323179
− Cecilia Galindo (Vicepresidenta de FJI-Precarios): vicepresidencia a precarios.org - 609138781
− Emilio Castro (Portaveu de la FJI-Precarios): medios a precarios.org – 630608595


Referències


Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats:
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/24/pdfs/A49400-49425.pdf

Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats:
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf

Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació:
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04178-04182.pdf

Document Nova Carrera Acadèmica UAB:
http://www.uab.es/servlet/Satellite?blobcol=urldocument&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=iDocument&blobwhere=1096482643583&ssbinary=true

Document convocatòria de concessió de beques de formació de professorat universitari per a Departaments, Centres i Instituts de la Universitat Politècnica de Catalunya:
http://www.upc.es/catala/la-upc/govern/bupc/hemeroteca/2007/b102/14-11-2007.pdf

Document convocatòria de concessió de beques de formació de professorat Carta Europea de l’Investigador i Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors:
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_es-en.pdf