Pantalla Sencera
Carregant...
 

pnri propostes coneixement lliure

Propostes relacionades amb el PNRI
Ve de la pàgina del PNRI, i està relacionat amb la pàgina externa http://gclub.ub.es/pnri )

Potser és una oportunitat més d'ajudar a que entri en les línies estratègiques del govern de Catalunya la promoció del Coneixement obert i lliure?
 • revistes "open access" a preu accessible per als investigadors,
 • emprar estàndars oberts com l'.odt per trametre articles, curriculums, projectes, etc.,
 • elaborar el material educatiu i de difusió del coneixement generat amb llicències estil "Copyleft" (http://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft)
 • més coses?

Algunes d'aquestes coses les vam parlar a la reunió de d-recerca (junta) el passat dissabte 12 de gener de 2008 (Xavi)

Enllaços
Projecte "Science Commons" de Creative Commons:
http://sciencecommons.org

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): la nota de copyright per consultar les tesis és restrictiva respecte als usos que es pot fer de la seva informació.
http://www.tdcat.cesca.es/pmf.html#drets

 • Cita:
  "ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús.

  La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel.lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing).

  Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora."

Projecte "Lugar de Encuentro IRIS-Libre"
Iniciativa de les Universitat Espanyoles de promoure el Programari Lliure de forma coordinada
https://forja.rediris.es/forum/forum.php?forum_id=644
https://forja.rediris.es/plugins/wiki/index.php?id=205&type=g

Llei 11/2007 d'"Accés electrònic als Serveis Públics":
http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/moderniza/Administracion_Electronica.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-2007.html

 • Cita:
  "Artículo 4. Principios generales.
  (...)
  i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos."
  (...)
  Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.
  (...)
  k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
  (...)
  Artículo 10. La sede electrónica.
  (...)
  5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
  (...)
  4. En la elaboración de ambos Esquemas se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos ya existentes. A estos efectos considerarán la utilización de estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
  (...)
  ANEXO
  Definiciones
  A efectos de la presente ley, se entiende por:
  (...)
  k) Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:
  — sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,
  — su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

La Declaración de Berlín, sobre acceso abierto al conocimiento en las Ciencias y Humanidades, promovida por la Sociedad Max Planck
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html
http://www.geotropico.org/Berlin-I-2.pdf (en castellano)

 • Cita:
  "(...)
  Goals
  Our mission of disseminating knowledge is only half complete if the information is not made widely and readily available to society. New possibilities of knowledge dissemination not only through the classical form but also and increasingly through the open access paradigm via the Internet have to be supported. We define open access as a comprehensive source of human knowledge and cultural heritage that has been approved by the scientific community.

  In order to realize the vision of a global and accessible representation of knowledge, the future Web has to be sustainable, interactive, and transparent. Content and software tools must be openly accessible and compatible.

  Definition of an Open Access Contribution
  Establishing open access as a worthwhile procedure ideally requires the active commitment of each and every individual producer of scientific knowledge and holder of cultural heritage. Open access contributions include original scientific research results, raw data and metadata, source materials, digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material.

  "Open access contributions must satisfy two conditions:

  1. The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship (community standards, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use.

  2. A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in an appropriate standard electronic format is deposited (and thus published) in at least one online repository using suitable technical standards (such as the Open Archive definitions) that is supported and maintained by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, inter operability, and long-term archiving.

  (...)"

Estudi de l'OCDE titulat "Coneixements de franc: l'aparició dels recursos educatius oberts"
http://www.gencat.cat/societatdelainformacio/documents/OER_cat.pdf

Centre for Educational Research and Innovation
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_35845581_1_1_1_1_1,00.html

Unesco - Open Educational Resources (OER)
http://oerwiki.iiep-unesco.org

OLCOS – Open eLearning Content Observatory Services is a European project which is co-funded by the EU Commission.
http://www.olcos.org

Declaración de Ciudad del Cabo para la Educación Abierta:
Abriendo la promesa de Recursos Educativos Abiertos
http://www.capetowndeclaration.org/translations/spanish-translation