Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

carta Beatriu Pinos 2007-2008

Carta enviada al Director General de Recerca per la convocatòria Beatriu de Pinós 2007/2008


Benvolgut Sr. Ramon Moreno,

Ens dirigim a vostè en nom de D-Recerca, Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya, per tal de sol·licitar que surti una modificació a la resolució del 31 de Juliol abans de que s'acabi el termini de la convocatòria Beatriu de Pinós (10/09 al 28/09).

Comparant els requisits d'aquesta convocatòria amb d'altres també Post-Doctorals (ja siguin d'altres comunitats, com a nivell estatal i europeu), n’hi ha un que ens ha cridat especialment l'atenció. En la modalitat A, que correspon a les beques en règim de concurrència competitiva per fer estades de recerca Post-Doctoral fora de l'Estat, s'exigeix que el candidat tingui el títol de llicenciat, arquitecte o enginyer d'una universitat catalana. Ens agradaria saber quina és la justificació per a tal requisit, ja que es tracta d'una beca post-doctoral i no pre-doctoral. En aquest cas, potser tindria més sentit demanar que el doctorat s'hagués realitzat en una universitat catalana que no pas la llicenciatura, anterior a l'inici de la carrera científica d'un investigador.


Creiem que com a associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya, és la nostra obligació el fe’ls-hi arribar les possibles incongruències que puguem trobar en les convocatòries, ja que som els afectats de manera més directa.

També, de cara a posteriors convocatòries, creiem necessari fer-los-hi constar que segons el que es descriu al “Estatuto de Personal Investigador en Formación” aprovat el 27 de gener del 2006 amb vigència a tot l’estat espanyol, no es permet l’existència de beques durant l’etapa Post-Doctoral, ja que segons la disposició addicional sisena s’especifica que:

Cita:
“Disposición adicional sexta. Programas de ayuda a la investigación para doctores.

1. Las ayudas a la investigación dirigidas a aquellas personas que tengan el título de doctor deberán establecer la contratación de los beneficiarios de dichos programas por parte de las entidades a las que se adscriban, mediante la formalización de un contrato laboral de acuerdo con lo que establece el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Si la entidad de adscripción del beneficiario es un organismo público de investigación de la Administración General del Estado, podrá utilizar las vías de contratación que regula el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

2. La entidad convocante del correspondiente programa de ayuda a la investigación abonará a los organismos, centros y universidades de adscripción del beneficiario del contrato la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social.
…”


Per tant, el fet que a la convocatòria de beques i ajuts Post-Doctorals “Beatriu de Pinós” es tracti de beques i no contractes, fa que aquestes no es trobin emmarcades dins de la legalitat vigent. A part d'anar en contra de l'EPIF, l'existència de beques Post-Doctorals es també contraria a les recomanacions de la Comissió Europea de l'11 de març del 2005 en relació a la Carta Europea del Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. Actualment, en la majoria dels casos (per exemple en el cas de les beques pre-doctorals FI de la Generalitat) la fase final de doctorat es duu a terme sota un contracte que després et dona dret a subsidi d'atur. Per tant, passar d'un contracte a una beca un cop avances en la teva carrera professional i ja ets doctor, a part de ser il·lògic, segons el nostre punt de vista, perjudicaria seriosament la qualitat de vida laboral dels investigadors, ja que no els hi donaria dret a gaudir de les prestacions socials corresponents.

Exigim doncs que, les modificacions demanades es portin a terme en el menor temps possible.

Considerant l'estreta col·laboració que D-Recerca ha tingut amb la Direcció General de Recerca fins ara, esperem que ara també ens tingueu en compte per tal de millorar la convocatòria Beatriu de Pinós i fer que els requisits demanats siguin els més adequats i justos possibles.

Quedem a l'espera de rebre la vostra resposta.


Atentament,