Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

Esborrany carta Fulbright 2007 bloquejat

Esborrany de carta al Director General de Recerca per la convocatòria Fulbright 2007

Formato comunicado

Benvolgut Sr. Ramon Moreno,

Ens dirigim a vostè en nom de D-Recerca, Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya, per tal de transmetre-li les nostres impressions després de llegir la nova convocatòria de beques postdoctorals Fulbright 2007.

Tal i com vam fer en el cas de la recent convocatòria de beques Post-doctorals Beatriu de Pinòs, creiem necessari fer-los-hi constar que segons el que es descriu al “Estatuto de Personal Investigador en Formación” aprovat el 27 de gener del 2006 amb vigència a tot l’estat espanyol, no es permet l’existència de beques durant l’etapa Post-Doctoral, ja que segons la disposició addicional sisena especifica que:
Cita:
“Disposición adicional sexta. Programas de ayuda a la investigación para doctores.

1. Las ayudas a la investigación dirigidas a aquellas personas que tengan el título de doctor deberán establecer la contratación de los beneficiarios de dichos programas por parte de las entidades a las que se adscriban, mediante la formalización de un contrato laboral de acuerdo con lo que establece el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Si la entidad de adscripción del beneficiario es un organismo público de investigación de la Administración General del Estado, podrá utilizar las vías de contratación que regula el artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

2. La entidad convocante del correspondiente programa de ayuda a la investigación abonará a los organismos, centros y universidades de adscripción del beneficiario del contrato la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la seguridad social.
…”

Per tant, el fet que a la nova convocatòria de beques Post-doctorals Fulbright es tracti de beques i no contractes, fa que aquestes ajudes no es trobin emmarcades dins de la legalitat vigent. A part d'anar en contra de l'EPIF, l'existència de beques Post-Doctorals es també contrària a les recomanacions de la Comissió Europea de l'11 de març del 2005 en relació a la Carta Europea del Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors. Actualment i com molt bé sabrà, en la majoria dels casos (per exemple en el cas de les beques pre-doctorals FI de la Generalitat) la fase final del doctorat es duu a terme sota un contracte que, per exemple, després dóna dret al subsidi d'atur. Per tant, passar d'un contracte a una beca un cop s'avança un esglaó en la carrera professional i ja ets doctor, a part de ser il·lògic, segons el nostre punt de vista, perjudicaria seriosament la qualitat de vida laboral dels investigadors, ja que no els hi donaria dret a gaudir de les prestacions socials que els hi corresponen.

També volem remarcar el fet de que un dels requisits per poder demanar la sol·licitud sigui el de tenir el títol de doctor. Tenint en compte que els ajuts no es començaran a donar fins a setembre del 2008, no entenem per què és necessari tenir el títol de doctor a l'hora de sol·licitar la beca i no un cop es signa el contracte, o beca en aquest cas, com en moltes altres convocatòries Post-doctorals (Beatriu de Pinòs, Marie Curie, etc...), ja que això genera un "forat" entre la convocatòria i el començament de l'"ajuda" i fa que els investigadors que obtinguin el títol de doctor en els propers mesos, no es puguin beneficiar d’aquesta ajuda.

Exigim doncs que es modifiqui la convocatòria abans de que s’acabi el termini de sol·licitud (18/10 al 16/11). Considerant l'estreta col·laboració que D-Recerca ha tingut amb la Direcció General de Recerca fins ara, esperem que ara també ens tingueu en compte per tal de millorar aquesta i d’altres convocatòries.


Quedem a l'espera de rebre la vostra resposta.


Atentament,