Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

ComparativaPreusMatriculaCat20092010

Image
Martí Cuquet
Figura 1. Evolució del preu absolut de matrícula de doctorat a Catalunya.


Curs 2009/2010

DOGC 5422 – 16.7.2009
DECRET 110/2009, de 14 de juliol, pel qual es ixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2009-2010.

ANNEX 1 Preus per serveis acadèmics de caràcter docent.
3. Preus per la prestació d’ensenyaments de programes de doctorat no adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
- Crèdits docents: distribuïts en deu nivells d’experimentalitat: 48,75 euros (nivell d’experimentalitat 1), incrementat en 9,60 euros per nivell, fins a 135,15 euros.
- Crèdits d’investigació: distribuïts en deu nivells d’experimentalitat: 67,05 euros (nivell d’experimentalitat 1), incrementat en 9,70 euros per nivell, fins a 154,35 euros.
- Preus de tutoria de tesi pels i per a les estudiants de doctorat que han superat el total de crèdits del programa de doctorat i encara no han defensat la seva tesi doctoral: 105,05 euros.
- Preus de l’examen de suficiència investigadora i de l’examen de tesi doctoral: 134,85 euros.
4. Preus per la prestació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de màsters universitaris oficials i doctorats adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior de les universitats públiques.
Doctorat: els cursos, seminaris o altres activitats de formació investigadora que, si escau, puguin organitzar les universitats en els estudis oficials de doctorat, sempre que estiguin estructurats en crèdits, es fixen de la mateixa manera i amb els mateixos imports que preveu l’apartat 4.1 d’aquest annex 1, essent, crèdits docents: distribuïts en deu nivells d’experimentalitat: 48,75 euros (nivell d’experimentalitat 1), incrementat en 9,60 euros per nivell, fins a 135,15 euros.

6.2 Títol de màster universitari (oficial) i de doctor/a amb suplement europeu al títol i duplicat: 206,00 euros.
6.3 Expedició de títols acadèmics. Certificat diploma d’estudis avançats del programa de doctorat (suficiencia investigadora): 70,00 euros.

10.1 Gestió de l’expedient acadèmic.
Matrícula quadrimestral: 44,45 euros.
Matrícula anual: 61,90 euros.


Curs 2010/2011

DOGC 5676 – 22.7.2010
DECRET 98/2010, de 20 de juliol, pel qual es ixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2010-2011.

ANNEX 1 Preus per serveis acadèmics de caràcter docent.
4. Preus per la prestació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de màsters universitaris oficials i doctorats adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior de les universitats publiques.
4.5. Doctorat: els cursos, seminaris o altres activitats de formació investigadora que, si escau, puguin organitzar les universitats en els estudis oficials de doctorat, sempre que estiguin estructurats en crèdits, es fixen de la mateixa manera i amb els mateixos imports que preveu l’apartat 4.1 d’aquest annex 1.
4.6. Els i les estudiants que, si escau, siguin admesos a un programa de doctorat, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau i de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels estudis universitaris oficials i conforme el que s’estableixi en qualsevol altra normativa reguladora del estudis universitaris de doctorat que es dicti durant el curs 2010-2011, abonaran per la tutoria, defensa i avaluació de la tesis doctoral, un preu de 400 euros.


Image
Martí Cuquet
Figura 2: Evolució relativa del preu de matrícula de doctorat a Catalunya(vermell), en comparació amb l'ipc (blau) i la mitjana d'evolució (negre, discontínua).