Pantalla Sencera
Carregant...
 

Estatuts


ESTATUTS

Preàmbul
L’associació D-Recerca neix de la necessitat que tenim un conjunt de persones relacionades amb la recerca i/o els estudis de doctorat i tercer cicle de crear un nou escenari en la realitat existent a Catalunya en relació amb els drets i deures que determinen i regeixen l’activitat que desenvolupem. El nostre col·lectiu és molt heterogeni, ja que inclou totes aquelles persones que estan vinculades a la recerca i als estudis de tercer cicle i doctorat, sigui com a becaris (tant pre com postdoctorals), sigui com a contractats per projectes o per les universitats, o senzillament com a treballadors no remunerats. D-Recerca està formada per gent que pertany a diferents institucions: universitats, hospitals i diversos centres, instituts o fundacions que realitzen tasques de recerca. Tot i les dificultats per agrupar i organitzar un col·lectiu tan divers com el nostre, s’ha aconseguit crear D-Recerca, una associació que ceiem del tot necessària. L’àmbit d’actuació de l’associació és Catalunya, tot i que estem oberts a col·laborar amb altres associacions o col·lectius d’altres llocs de l’Estat, d’Europa o del món.
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
A l’empara de l’article 22 de la Constitució, i per tal de defensar els drets i promoure els interessos dels estudiants de doctorat, es constitueix a Barcelona l’entitat amb la denominació «D-RECERCA. Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya», la qual regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i els seus propis Estatuts.
Article 2
Els tres objectius principals de l’associació són:
1. Millorar l’estat de la recerca a Catalunya.
2. Vetllar pels drets i els deures del Personal Investigador en Formació.
3. Millorar la qualitat dels estudis de tercer cicle i de doctorat a les universitats públiques.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
1. La «D-RECERCA. Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya» resta a l’Hotel d’Associacions de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona).
2. El domicili social a Barcelona assenyala l’àmbit d’activitat principal de la «D-RECERCA. Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya». L’entitat desenvoluparà la seva activitat fonamentalment a Catalunya (si bé qualsevol altra referència local, estatal o internacional resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial).

Capítol II. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 4
Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques majors d’edat. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió al respecte en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.
Article 5
Són drets dels membres de l’Associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Sol·licitar i rebre informació sobre les activitats i el desenvolupament de l’Associació.
9. Participar en els actes que organitzi i/o suporti l’Associació.
10. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
11. Formar part dels grups de treball.
12. Posseir un exemplar dels Estatuts.
13. Consultar la documentació de l’Associació.
Article 6
Són deures dels membres de l’Associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
2. Complir les obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
3. Acatar i complir els acords que l’Associació hagi adoptat reglamentàriament per mitjà dels seus òrgans.
Article 7
Són motius per ser donat de baixa de l’Associació:
1. Que ho decideixi voluntàriament la persona interessada, que ha de comunicar la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’organització funcional
Article 8
L’Associació funciona a través dels seus òrgans de govern, que són:
1. L’Assemblea General.
2. La Junta Directiva.
3. Les comissions o grups de treball.
Article 9
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els associats i associades, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Asssemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 10
Són facultats de l’Assemblea General:
1. Aprovar al començament, si escau, l’acta de la sessió anterior.
2. Modificar els Estatuts.
3. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
4. Acordar la dissolució de l’Associació.
5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
7. Aprovar el reglament de règim interior.
8. Aprovar, si escau, el programa d’actuació proposat per la Junta Directiva i el balanç de resultats.
9. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades.
10. Conèixer les sol·licituds per ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
11. Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
Article 11
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.
2. L’Assemblea General s’ha de reunir amb caràcter extraordinari quan ho acordi la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un nombre d’associats i associades no inferior al 20%. En aquest cas l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 30 dies naturals a comptar de la sol·licitud.
Article 12
1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar amb la suficient antelació i mitjançant un missatge dirigit a l’adreça que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació.
3. El president i el secretari de l’Assemblea General són els de la Junta Directiva.
4. El secretari redactarà l’acta de cada reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. L’acta serà signada pel secretari, amb el vistiplau del president.
Article 13
1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. Un mínim del 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
Article 14
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la
dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la
integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Es podran presentar propostes d’esmena de les decisions preses per l’Assemblea General sempre que es facin per escrit, recollint les signatures d’un 20% dels associats i associades. L’aprovació d’aquesta proposta d’esmena s’haurà de fer en la següent Assemblea General segons l’article 14.2.
5. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les seves adreces certificada pel secretari amb el vistiplau del president.
Article 15
1. Regeix, administra i representa l’Associació la Junta Directiva, que està formada per un president, un secretari, un tresorer i un vocal de cada comissió de treball. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
3. Es procurarà que la Junta Directiva estigui representada per membres de l’Associació que pertanyin a diferents centres o institucions.
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
Article 16
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius,
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec,
c) baixa com a membre de l’Associació,
d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 14.3 dels Estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, que serà escollit per la resta de membres de la Junta Directiva d’acord amb l’article 20.
Article 17
Són facultats de la Junta Directiva:
1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
3. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
4. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
5. Establir comissions o grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
6. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
7. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:
a) subvencions i altres ajuts.
b) l’ús de locals que puguin arribar a ser un lloc de comunicació universitària.
8. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
9. Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
10. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
11. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 30.
12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que els Estatuts no hagin previst i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
13. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària cada mes.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un 50% dels membres que la componen.
Article 19
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substituexin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 20
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 21
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari, amb el vistiplau del president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
Article 22
Són pròpies del president les funcions següents:
1. Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
7. El president podrà ser substituït en cas d’absència o malaltia pel tresorer o per un dels vocals designat per la Junta Directiva, per aquest ordre.
Article 23
Són pròpies del secretari les funcions següents:
1. Custodiar la documentació de l’Associació.
2. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta
Directiva.
3. Redactar i autoritzar amb el vistiplau del president els certificats que calgui lliurar.
4. Portar i tenir al corrent el llibre de registre de socis.
Article 24
Són pròpies del tresorer les funcions següents:
1. Custodiar i controlar els recursos de l’Associació i tenir al corrent els llibres de comptabilitat.
2. Preparar el balanç, l’inventari, el pressupost i la liquidació de comptes de l’Associació.
3. Disposar del fons de l’Associació: pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
Article 25
1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
2. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats de les quals li han de presentar, amb la freqüència que la Junta Directiva consideri oportuna, un informe detallat de les seves actuacions.
3. La Junta Directiva pot requerir les persones adients per formar part de comissions,
independentment que siguin o no associades.

Capítol IV. El règim econòmic
Article 26
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.
Article 27
Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres,
b) les subvencions oficials o particulars,
c) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
Article 28
1. Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament , mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva i quotes extraordinàries.
Article 29
L’exercici econòmic coincideix amb el curs acadèmic i queda tancat el 31 de juliol.
Article 30
1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el secretari i el tresorer.
2. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol V. El règim disciplinari

Article 31
1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que contravinguin les seves obligacions estatutàries.
2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.
3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
4. Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que es pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol V. La modificació dels Estatuts
Article 32
Aquests Estatuts només poden ser modificats per acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per reformar-los caldrà que els aprovi l’autoritat competent, d’acord amb allò que disposa la normativa vigent.

Capítol VI. La dissolució de l’Associació
Article 33
L’Associació resta establerta per un temps indefinit i només podrà dissoldre’s en el cas següent:
1. Per acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 34
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes.
2. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.
3. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de D-Recerca.